Catholic Charities Help Application

 

Greetings.  The application for the Harris County COVID-19 Emergency Direct Assistance Program is now closed.  Please visit http://catholiccharitieshelp.org/resources/ for information about available help.

 

Saludos. La solicitud para el Programa de Asistencia Directa de Emergencia debido a la

COVID-19 del Condado de Harris ya está cerrada. Visite http://catholiccharitieshelp.org/resources/ para obtener información sobre la ayuda disponible.

 

Xin chào. Đăng ký Chương trình Hỗ trợ Trực tiếp Khẩn cấp COVID-19 của Quận Harris hiện đã đóng. Vui lòng truy cập http://catholiccharitieshelp.org/resources/ để biết thông tin về chương trình hỗ trợ hiện có.

 

谨致问候。哈里斯郡新冠肺炎 (COVID-19) 紧急直接援助计划的申请通道现已关闭。请访问http://catholiccharitieshelp.org/resources/ 以获取有关帮助信息。